کمیسیون انتخابات: به زودی درباره استعفا یا عدم استعفا رییس اجرایی تصمیم گرفته می‌شود

مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که روند بررسی اسناد نامزدان ریاست وستری را آغاز کرده‌اند. به گزارش نویسنده وستر، روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست…