آئین معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان امروز برگزار می شود
با حکم وزیر آموزش وپروش، مریم رشتچی به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان انتخاب شد.