آبشار مارگون عروس طبیعت فارس
آبشار “مارگون” یکی از با شکوه ترین آبشارهای منطقه خاورمیانه در شهرستان سپیدان استان فارس قرار دارد.