آب غیر قابل شرب در روستای "اتراچال" + فیلم
آب شرب روستای اتراچال شهرستان گرگان آلوده و غیر قابل شرب است.