آتش سوزی در طبیعت حاشیه تالاب گندمان
طبیعت حاشیه تالاب گندمان در روز طبیعت دچار آتش سوزی شد.