آتش سوزی گسترده در جنگل‌های ایالت کالیفرنیا
مهار آتش سوزی جنگل‌ها در ایالت کالیفرنیای آمریکا از کنترل خارج شده است.