آثار مخرب سرب در بدن چیست؟
‌یک مسئول در دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: محل تجمع سرب در استخوان است.