آخرين آمار از تعداد فوتى ها و مصدومان سوانح جوى
كوليوند از آخرين آمار تعداد فوتى ها و مصدومان سوانح جوى امروز ٢٨ شهريور ماه نیوز داد.