آخرین تغییرات قیمت قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
مرغ زنده، در بازار با میانگین قیمت ۵ هزار و ۴۳ تومان بفروش می رسد.