آسیب ۲۰ درصد سطح زیر کشت گندم آماده برداشت خرمشهر
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: تندباد و باران شدید اخیر به یکهزار و ۵۰۰هکتار از محصول زمین های کشاورزی غرب کارون در خرمشهر خسارت وارد کرد.