آشنایی کودکان هندیجانی با «امام حسین (ع)» با برگزاری نشست جمع خوانی کتاب
کتابخانه عمومی شهید مدرس شهرستان هندیجان از برگزاری نشست جمع خوانی کتاب «امام حسین (ع)» در این کتابخانه نیوز داد.