آغاز زنده گیری ماهیان سفید از ۷ رودخانه مازندران
کارشناسان شیلات برای زنده گیری ماهی سفید اکنون در ۷ رودخانه مازندران مستقر شدند.