آغاز سال تحصیلی جدید در حوزه علمیه حاجی آباد
سال تحصیلی جدید در حوزه علمیه شهرستان حاجی آباد آغاز شد.