آغاز سخنرانی عراقچی در همایش ملی راهبردی مدیریت منابع آب و چالش زیست محیطی
سخنرانی عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجی در همایش ملی راهبردی منابع آب و چالش‌های زیست محیطی در ساری آغاز شد.