آغاز مسابقات کشتی خردسالان قهرمانی خراسان رضوی
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی رده سنی خردسالان قهرمانی خراسان رضوی در خانه کشتی استاد حمید توکل در حال برگزاری است.