آلمان بار دیگر مهاجران افغانستانی را باز می گرداند


آلمان بار دیگر مهاجران افغانستانی را باز می گرداند

یکی از سخنگویان دولت افغانستان با اعلام نیوز بازگرداندن تعداد دیگری از مهاجران افغانی مستقر در آلمان اظهار داشت: بر اساس آخرین گفتگوهایی که با طرف آلمانی انجام شده، قرار است این تعداد از مهاجران چهارشنبه صبح وارد خاک افغانستان شوند.
به نوشته این منبع نیوزی ۲ هفته گذشته نیز ۲۲ مهاجر غیرقانونی افغانی از آلمان به افغانستان برگردانده شدند. آلمان از دسمبر سال ۲۰۱۶ میلادی تا کنون ۱۶ پرواز برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغانی به افغانستان انجام داده است.
مقامات آلمان عمده ترین دلیل خود برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغانی را نگرانی از مسائل امنیتی عنوان کرده اند.
این در حالی است که برخی از ارگان ها و نهادهای حقوقی خواستار توقف روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغانی از آلمان به افغانستان شده اند.