آمادگی حقوق دانان کشور برای پیگیری اقدامات آمریکا ضد ملت ایران
جمعی از حقوق دانان و وکلای دادگستری در بیانیه ای از آمادگی خود برای پیگیری اقدامات آمریکا ضد ملت ایران نیوز دادند.