آمادگی کودکان همدانی برای هیکاری ژاپن
کودکان نقاش همدانی برای حضور در مسابقه بین المللی نقاشی آماده می شوند.