آمریکا نمی تواند به نمایندگی از دولت کابل با طالبان مذاکره کند
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت: هیچ کشوری نمی تواند به نمایندگی از دولت کابل با طالبان گفتگو نماید.