آموزش های مخصوص سگ های نگهبان + فیلم
سگ های نژاد پیت بول، سگ هایی توانمند بوده که پس از سپری کردن مراحل آموزشی، به عنوان نگهبان در اماکن مختلف استفاده می شوند.