آگاهان:‌ حکومت به دنبال تعیین افراد جدید دست نشانده در کمیسیون انتخابات است


آگاهان:‌ حکومت به دنبال تعیین افراد جدید دست نشانده در کمیسیون انتخابات است

آگاهان امور سیاسی، اظهارات بی‌سابقه سرور دانش معاون دوم ریاست وستری در پیوند به عملکرد کمیسیون انتخابات را فرافگنی تعبیر کرده می‌گویند که حکومت برای گماردن افراد جدید دست نشانده در کمیسیون انتخابات زمینه‌سازی می‌کند.

به گزارش نویسنده وستر؛ سرور دانش معاون دوم ریاست وستری، امآنلاین طی نشستی در کابل به گونه بی‌سابقه عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی را مورد انتقاد قرار داد.

آقای دانش گفت که کمیسیون‌های انتخاباتی به حق مردم افغانستان جفا کرده، مشق دموکرسی را به ابزار سر افکندگی مردم افغانستان مبدل کرده و به اعتبار دولت نیز لطمه وارد کرده است. او خواهان اصلاحات در کمیسیون‌ها شد.

آگاهان سیاسی اما کمیسیون‌های انتخاباتی را ابزاری در دست حکومت دانسته تاکید دارند که انتقاد سرور دانش از کمیسیون، بخشی از برنامه حکومت برای گماردن افراد جدید دست نشانده در کمیسیون‌های انتخاباتی است.

فضل‌الرحمان اوریا، آگاه سیاسی در گفتگو با نویسنده وستر در این باره گفت که حکومت به ابتکار معاون دوم رییس وستر در حالی عملکرد کمیسیون‌ها را به باد انتقاد می‌گیرد که این نهاد به ویژه شخص دانش در ایجاد، حمایت و سازماندهی کمیشنران فعلی نقش اساسی داشت.

آقای اوریا گفت که حکومت به عنوان یک ابزار نامقدس از کمیسیون انتخابات به منظور رسیدن به اهداف خود در انتخابات پارلمانی استفاده کرده و هم اکنون وقتی کمیسیون‌ها با نفرت عمومی در سطح داخلی و بین‌المللی روبرو است می‌خواهد کمیسیون را منحل کند.

وی، اظهارات انتقاد آمیز سرور دانش معاون دوم ریاست وستری را زمینه سازی حکومت تعبیر کرد که به منظور سازماندهی افراد جدید دست نشانده در کمیسیون‌ها روی دست گرفته شده است.

این آگاه سیاسی تاکید کرد که رهبری حکومت پی‌برده است که اعضای فعلی کمیسیون با انتقادهای جدی روبرو است و نمی‌شود با وجود آنها به سمت انتخابات ریاست وستری رفت، بنابراین آقای غنی افرادی دست نشانده جدیدی را در کمیسیون‌ها خواهد گماشت.

همزمان با این برخی از اعضای کمیسیون انتقادهای تند سرور دانش از عملکرد کمیسیون انتخابات را مناسب و به جا توصیف کردند.

ملیحه حسن عضو کمیسیون انتخابات در گفتگو با نویسنده وستر تاکید کرد که اظهارات، انتقادها و نگرانی‌های معاون دوم ریاست وستری در مورد عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی به جا بوده است.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر