آیا اعضای بورد مشورتی صلح با صلح مخالف اند؟


آیا اعضای بورد مشورتی صلح با صلح مخالف اند؟

اعلام بورد مشورتی صلح با واکنش‌های متفاوتی نمایندگان مجلس مواجه شده و برخی نمایندگان می‌گویند که شماری از اعضای این شورا با تامین صلح در کشور مخالف اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ رییس وستر دو آنلاین پیش اعضای بورد مشورتی را رسماً طی یک فرمانی معرفی کرد و قرار است این بورد در مورد قضایای صلح به حکومت مشوره دهی کند.

اعضای این بورد از سران حکومت وحدت ملی، سران قوای قضائیه و مقننه، برخی‌مقامهای عالی رتبه دولتی، برخی اعضای شورای عالی صلح و رهبران جهادی تشکیل شده است.

اعلام این بورد با واکنش‌های متفاوتی به ویزه مواجه شده است.

سخی مشوانی یک عضو مجلس نمایندگان در این مورد گفت: “در تشکیل بورد مشورتی صلح افراد دخیل در جنگ افغانستان در نظر گرفته شده و این را به فال نیک می‌گیریم؛ زیرا همین افراد در گذشته نیز در جنگ دخیل بودند و حال نیز دخیل اند و امیدواریم که با انجام صلح یک نیک نامی به نام خود در کشور ثبت کنند.”

میربت خان منگل نماینده مردم خوست در مجلس نیز در این مورد گفت: “در تشکیل بورد مشورتی صلح کسانی گنجانیده شده اند که با صلح مخالف اند، زلمی خلیل زاد نماینده امریکا نیز به این موضوع اشاره کرده و از ایجاد برخی موانع از سوی رهبران جهادی ابراز نگرانی کرده است، خوب بود که حکومت ابتدا به تنهایی روند صلح را پیش می برد و سپس با انتخاب نمایندگانی از ۳۴ ولایت روند صلح را نهایی می ساخت.”

آقای منگل افزود که برخی احزاب جهادی با روند صلح مخالف اند و عضویت آنان در بورد مشورتی، روند صلح را مختل خواهد کرد.

از سوی هم، برخی نمایندگان پاکستان را عامل اصلی جنگ در کشور می دانند و تاکید دارند که با صد بورد مشورتی هم حکومت افغانستان بدون توافق و یا فشار امریکا بر پاکستان به صلح دست نخواهد یافت.

زکریا زکریا نماینده مردم کابل در این مورد گفت: “تا زمانیکه امریکا بر پاکستان فشار نیاورد، صد بورد مشورتی دیگر هم نتیجه اش هیچ است.”

آقای زکریا افزود، هرچند ترکیب بورد مشورتی صلح قابل درک است؛ اما افغانستان عمق استراتیژیک پاکستان است و اسلامی آباد می خواهد تا جغرافیای خود را توسعه دهد و خاک افغانستان را تا کوه‌های هندوکش زیر اداره خود درآورد؛ زیرا موقعیت جغرافیای کنونی پاکستان از لحاظ استراتیژیک بسیار آسیب پذیر است.

در همین حال، وزارت خارجه پاکستان به تازگی از هند خواسته است که در روند صلح افغانستان همکاری کند.

سید علی کاظمی دیگر عضو مجلس نیز به نویسنده وستر گفت: “تازمانیکه خود پاکستان صادقانه در روند صلح افغانستان همکاری نکند، این روند موفق نخواهد شد؛ هندوستان و سایر کشورهای منطقه به اندازه پاکستان در امور افغانستان دخالت ندارند و آنان همواره از صلح در کشور حمایت کرده اند.”

داوود کلکانی دیگر عضو روابط بین المللی مجلس نمایندگان می‌گوید که نقش کشورهای منطقه از جمله هند، روسیه، ایران، چین و کشورهای آسیای مرکزی به اضافه پاکستان که عامل اصلی ادامه جنگ در افغانستان بود، مهم است، ولی اجماع داخلی برای تامین صلح نیز وجود ندارد.

آقای کلکانی افزود حکومت افغانستان تا هنوز در ایجاد اجماع ملی در امر صلح ناکام بوده و اگر این ناکامی رفع نگردد شرایط صلح نیز فراهم نخواهد شد.

همچنین، برخی نمایندگان در نشست آنلاین چهارشنبه گذشته مجلس پس از اعلام بورد مشورتی صلح از سوی حکومت تاکید کردند که روند صلح افغانستان فاقد موضوع است و این بورد باید مناقشه دیورند و صلح با پاکستان را موضوع اصلی صلح قرار دهند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر