ابتکار ۱۹ اسفند به استان مرکزی سفرمی کند+ برنامه‌هامعاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده شنبه ۱۹ اسفند به استان مرکزی سفر می‌کند.