اتخاذ تدابیر امنیتی در انتخابات پارلمانی عراق
نهادهای امنیتی منطقه “فرات اوسط” از تکمیل طرح های امنیتی برای حفاظت از مراکز انتخاباتی دو استان کربلای معلا و نجف اشرف نیوز دادند.