اتصال نوار ساحلی بندرعباس به بندر تیاب
استاندار هرمزگان از اتصال نوار ساحلی بندرعباس به بندر تیاب نیوز داد.