اجرای رزمایش اقتدار عاشورا در شهرستان خاتم
برنامه های جانبی رزمایش اقتدار عاشورایی محمد رسول الله در شهرستان خاتم اجرا شد.