اجرای طرح اصلاح و بازسازی شبكه آبرسانی روستایی لنگرود
طرح اصلاح و بازسازی شبكه آبرسانی روستای سالكویه بخش کومله لنگرود اجرا شد.