اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در اهواز
مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری اهواز از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا از نیمه دوم سال جاری نیوز داد.