اجرای طرح فلش گچی در سیریک
طرح فلش گچی بصورت پایلوت در شهرستان سیریک اجرا شد.