اجرای کامل طرح رجیستری
طرح رجیستری تا آخر فروردین ماه ،برای تمام دستگاه های تلفن همراه و تبلت اجرایی می شود.