اجرای ۶ طرح گردشگری در شهرستان بندرگز
رئیس میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان بندرگز از اجرای ۶ طرح گردشگری این شهرستان نیوزداد.