احتمال برکناری رئیس دولت ایالتی ژنو به دلیل دریافت رشوه از ولیعهد ابوظبی
اقدام رئیس دولت ایالتی ژنو به دریافت رشوه ده هزار فرانکی از ولیعهد ابوظبی ممکن است به برکناری از سمتش منجر شود.