احتمال خطای پزشکی در بیمارستان‌ها یک در ۲۰۰ است/ هدر رفت ۲۰ تا ۴۰ درصد منابع در نظام درمان/ برخی پزشکان تنها برای منافع خود کار می‌کنند
احتمال خطای پزشکی در بیمارستان‌ها یک در ۲۰۰ است/ هدر رفت ۲۰ تا ۴۰ درصد منابع در نظام درمان/ برخی پزشکان تنها برای منافع خود کار می‌کنند