احتمال مسدود شدن مسیر تدارکات نظامیان آمریکایی از پاکستان به افغانستان
وزیر امور خارجه پاکستان از احتمال بسته شدن  خطوط کامل تدارکاتی نظامیان آمریکایی از پاکستان به افغانستان  نیوز داد.