اختصاص ۳۱٫۵ میلیارد تومان برای ۱۰ طرح شاخص اقتصادی
۳۱ میلیارد و ۵۷۶ میلیون تومان برای ۱۰ طرح شاخص اقتصادی خراسان جنوبي اختصاص يافت.