ادامه مسابقات فوتبال روستاهای خلیفان
مسابقات فوتبال روستاهای خلیفان جام نوروز با برگزاری چند دیدار دیگر پیگیری شد.