ارزان بودن قیمت برق مانع از فرهنگ‌سازی در مصرف می‌شود
صالحی گفت: به دلیل ارزان بودن قیمت برق در کشور، نمی‌توانیم مدیریت منابع را به فرهنگ صرفه جویی مردم واگذار کنیم بلکه باید برای مصرف سالانه برنامه‌ریزی کرد.