اروپایی‌ها در برجام باید وارد اقدامات عملی بیشتری شوند
وزیر امور خارجه گفت: روند اجرای مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا آغاز شده اما این مسائل کافی نیست و آنان در برجام باید وارد اقدامات عملی بیشتری شوند.