ارگ: قانون انتخابات تعدیل می‌شود


ارگ: قانون انتخابات تعدیل می‌شود

ارگ ریاست وستری کشور می‌گوید که مسوده تعدیل قانون انتخابات پس از مشوره و رایزنی با سیاسیون و احزاب سیاسی آماده شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست وستری گفته که نشست مشورتی با حضورداشت شماری از کاندیدان ریاست وستری، نمایندگان تعدادی از کاندیدان و شماری از رهبران احزاب سیاسی و نمایندگان آنان برگزار گردید.

در این نشست که قبل از ظهر امآنلاین در قصر چهارچنار ارگ تدویر یافت، در خصوص طرح تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون انتخابات، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در آغاز نشست، محمداشرف غنی رییس وستر گفت که اجماع عمومی به ضرورت تعدیل در قانون انتخابات است.

آقای غنی افزود که مسوده برای تعدیل قانون انتخابات آماده شده تا نظریات همه گرفته شود و براساس آن تعدیل در قانون عملی گردد.

سپس جلسه مشورتی، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رییس وستر ادامه یافت و اشتراک کنندگان، دیدگاه‌ها، نظریات و پیشنهادات شان را در رابطه به تعدیل قانون انتخابات به تفصیل بیان کردند.

استاد دانش گفت که مسوده برای تعدیل قانون انتخابات یک طرح حکومتی نیست، بلکه بیشتر از ۲۰ جلسه در این خصوص برگزار شده و این طرح محصول پیشنهادات و مشوره های صورت گرفته می باشد.

نشست فیصله کرد، یک کمیته تخنیکی که در ترکیب آن نمایندگان کاندیدان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات شامل باشند، طی دو آنلاین روی مسودۀ مذکور بحث نموده و آن را نهایی سازند.

نویسنده وستر- کابل