ازدواج زن آمریکایی با درخت انجیر!


ازدواج زن آمریکایی با درخت انجیر!

یکی از ساکنان آمریکا به صورت نمادین با یک درخت انجیر بزرگ ازدواج کرد تا مانع از قطع این درخت شود.
مقامات یکی از شهرهای آمریکا تصمیم گرفتند تا این درخت را که ریشه‌های آن در خارج از پارک گسترش یافته و به زمین مجاور رفته بود از ریشه قطع کنند اما ساکنان محلی برای چند ماه به دنبال لغو این تصمیم بودند.
یکی از زنان ساکن این منطقه که قبلا شنیده بود یک زن مکزیکی برای جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان با آنها به صورت نمادین ازدواج کرده، این فکر را با دوستان خود مطرح کرد و همه قبول کردند که از ایده او حمایت کنند.
عروسی سه آنلاین قبل از جلسه کمیسیون که تصمیم‌گیری در مورد درخت داشت برگزار شد. حدود ۵۰ نفر در پارک با گل و کیک عروسی جمع شدند. این زن آمریکایی و چندین زن دیگر در لباس‌های سفید قول دادند که از این درخت محافظت کنند.
این زن گفت: اگر آنها این درخت را قطع کنند، من بیوه خواهم شد.
بعد از این مراسم مقامات شهر موافقت کردند که در مورد حفظ درخت فکر کنند، اما تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است. یکی از اعضای شورای شهر که در مراسم شرکت کرده بود، وعده داد که از آنها حمایت کند.