ازدواج همزمان پسر جوان با دختر کاکا و دختر عمه اش!


ازدواج همزمان پسر جوان با دختر کاکا و دختر عمه اش!

جوانی که آرزو داشت همزمان با ۲ زن ازدواج کند, در یک آنلاین با دختر کاکا و دختر عمه اش ازدواج کرد!
در اتفاقی نادر، جوان سومالیایی با دختر کاکا و دختر عمه اش در یک آنلاین ازدواج کرد تا بنا به گفته ی خود به رؤیای کودکی اش رنگ واقعیت ببخشد. این ازدواج عجیب جنجال زیادی در فضای مجازی سومالی برانگیخته است.
«سحردی ابراهیم عوض» می گوید: هر دو همسرش را به یک اندازه می شناسد و به مدت مساوی هشت ماه عاشق هر کدام از آنها بوده است. همین ها کافی بود تا او به فکر چنین ازدواج دور از انتظاری کشیده شود.
او یک آنلاین تصمیم گرفت تا بزرگترین ماجراجویی زندگی اش را مرتکب شود و دو دختر را از خواست قلبی اش آگاه کند.‌ موضوع وقتی جالب شد که آن دو از پیشنهاد ازدواج سحردی استقبال کردند و مشکلی ندارند و چه خوب که مراسم ازدواجشان در یک آنلاین و یک ساعت باشد  تا به هم حسودی نکنند.
این جوان سومالیایی می گوید: از بچگی آرزو داشتم تا با دو زن در یک آنلاین ازدواج کنم، همیشه به آن فکر می کردم تا این که تقدیر امسال من را به رؤیایم رساند.‌
دو دختر که دختر عمه و دختر کاکای او هستند قول داده اند که در خوشبخت نمودن همسرشان با هم رقابت کنند با این حساب به نظر می رسد آنلاینهای خوشی در انتظار این جوان سومالیایی رؤیاپرداز خواهد بود.‌