از اتهام جدید فرانسه به ایران تا ناکامی اروپایی‌ها در گرفتن باج از تهران و کاهش بهای نفت درپی جنگ تجاری ترامپ
از اتهام جدید فرانسه به ایران تا ناکامی اروپایی‌ها در گرفتن باج از تهران و کاهش بهای نفت درپی جنگ تجاری ترامپ