از اروپا تضمین عملی می‌خواهیم و به اسناد تکیه نمی‌کنیم
علاء الدین بروجردی گفت: از اروپا تضمین عملی می خواهیم و به اسناد تکیه نمی کنیم، بلکه به گام های عملی توجه می کنیم.