از نیم قرن خدمات فرهنگی استاد سید حسبن اعظم واقفی تجلیل می شود
رئیس اداره میراث فرهنگی نطنز از برگزاری همایش تجلیل از نیم قرن خدمات فرهنگی استاد سید حسین اعظم واقفی تحت عنوان« میراث اعظم » نیوز داد.