از ورود ۳۵۰۰ کیلوگرام مواد انفجاری به شهر کابل جلوگیری شد


از ورود 3500 کیلوگرام مواد انفجاری به شهر کابل جلوگیری شد

ریاست عمومی امنیت ملی کشور می‌گویند که ماموران این اداره طی یک عملیات ویژه از ورود ۳۵۰۰ کیلوگرام مواد انفجاری که به طور ماهرانه در یک موتر باربری جاسازی شده بود، جلوگیری کرده اند.

در نیوزنامه ارسالی ریاست عمومی امنیت ملی به نویسنده وستر آمده است که این مقدار مواد انفجار نوع پوتاشیم کلوریت در یک عراده موتر نوع تیلری جاسازی شده بود.

در نیوزنامه آمده است که تروریستان قصد داشتند که این مقدار مواد انفجاری را از کشور پاکستان به شهر کابل انتقال دهند که در مسیر شاهراه تورخم- کابل کشف و ضبط گردید.

نیوزنامه افزوده:” نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات خاص یک عراده موتر نوع تیلر را که طور ماهرانه در آن مقدار (۳۵۰۰) کیلوگرام مواد انفجاریه نوع (پوتاشیم کلوریت) در ۱۵۰ بوری تحت پوشش بوره جابجا گردیده بود و تروریستان قصد داشتند آن را از کشور پاکستان به شهر کابل انتقال نمایند از مسیر شاهراه تورخم – کابل کشف و ضبط نموده اند.”

براساس معلومات منبع، تروریستان می‌خواستند تا با استفاده از این مواد انفجاری یک سلسله عملیات‌های انفجاری و تروریستی را رد شهر کابل راه اندازی کنند.

ریاست عمومی امنیت ملی تاکید کرده است که در پیوند به این قضیه یک نفر بازداشت شده و تحقیقات از وی آغاز شده است.

نویسنده وستر- کابل