استاندار سیستان و بلوچستان از پل سیستان بازدید کرد
استاندار سیستان و بلوچستان در این بازدیدگفت: پل بزرگ رودخانه سیستان با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال که در مسیر ترانزیتی چابهار به «میلک» قرار دارد، آماده بهره برداری است.