استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند برای تامین امنیت غرب کابل موثر تمام شودبرخی آگاهان، تدابیر نهادهای امنیتی در ساحه غرب کابل در پیش‌گیری از رویدادهای هدف‌مند تروریستی را بسنده ندانسته خواستار استفاده از ظرفیت‌های مردمی در این بخش هستند.

به گزارش نویسنده وستر؛ همزمان با افزایش حملات هدفمند تروریستی در ساحه غرب کابل، رهبری حکومت از اتخاذ تدابیر ویژه امنیتی در این بخشی از شهر کابل نیوز داده است.

رییس وستر غنی در یک نشست مشورتی با بزرگان و علمای غرب کابل و مقام‌های امنیتی گفته است که پلان ایجاد ساحه سبز امنیتی در غرب کابل عملی می‌شود و بر اساس تقسیم بندی زون وار، غرب کابل مورد توجه قرار می‌گیرد.

این درحالی است که دوسال پیش نیز با افزایش حملات تروریستی بر تجمعات و اماکن مذهبی مردم غرب کابل، رهبری حکومت تعهد سپردند که تدابیر خاص امنیتی در این ساحه روی دست گرفته می‌شود که بر اساس آن، طرح تامین امنیت مساجد و تقسیم غرب کابل به دو حوزه امنیتی عملی شد؛ اما گفته می‌شود که این تدابیرد نیز موثر نبوده است.

با این حال، داکتر جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در مجلس می گوید که هیچ طرح امنیتی به جز از استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای تامین امنیت غرب کابل موثر نخواهد بود.

آقای مهدوی در گفتگو با نویسنده وستر گفت که تمام تدابیر امنیتی که پس از افزایش حملات تروریستی که تا اکنون در غرب کابل روی دست گرفته شده ناقص بوده است.

آقای مهدوی گفت، با آنکه غرب کابل مورد تمرکز گروه‌های تروریستی قرار گرفته و وقایع خونبار تروریستی به تکرار در این بخش کابل رخ داده است؛ اما شمار نیروهای امنیتی و کشفی در دو حوزه امنیتی منطقه غرب کابل اندک اند و برای جلوگیری از رخدادهای امنیتی کاری کرده نمی‌توانند.

وی با اشاره با تعداد منسوبین امنیت ملی در غرب کابل بیان داشت که به رغم آگاهی سران حکومت از افزایش بی پیشینه تهدیدهای امنیتی علیه باشندگان غرب کابل تنها ۱۵ مامور امنیت ملی در حوزه ۱۳ مشغول وظیفه اند و به تازگی ۱۳ منسوب پولیس هم از حوزه ۱۳ امنیتی منفک شده اند.

آقای مهدوی با تاکید بر نمونه های یاد شده از کم توجهی حکومت به تامین امنیت باشندگان غرب کابل ابراز داشت که حکومت در حفاظت از مردم غرب کابل در برابر تهاجم تروریستان بی اراده است، به این دلیل مردم، خود باید وارد عمل شده و امنیت شان را تامین کنند.

این عضو مجلس تصریح کرد که حکومت مکلفیت دارد که تدابیر امینی در اماکن دولتی را شدت ببخشد اما درحفاظت از اماکن خصوصی باید از ظرفیت های مردمی، کادرهای ورزیده امنیتی متقاعد و نیروهای رضاکار درهماهنگی با نهادهای امنیتی کارگرفته شود.

محمد ناطقی آگاه سیاسی و معاون حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز در گفتگو با نویسنده وستر در این باره برعملی شدن طرح‌های امنیتی حکومت در غرب کابل تاکید کرد.

آقای ناطقی گفت که رهبری حکومت به رغم تهدیدات آنلاین افزون از سوی گروه های تروریستی که متوجه مردم غرب کابل شده است باید تدابیری که ازگذشته تاکنون وعده سپرده از جمله ایجاد ساحه سبز امنیتی را عملی نماید.

وی تطبیق طرح تامین امنیت مساجد را تدبیر موثر خواند و بر تسریع این روند تاکید کرد؛ اما بیان داشت که تجهیز مردم برای تامین امنیت در غرب کابل پیشنهادی است که برای جلوگیری از حملات انتحاری موثر واقع نخواهد شد.

این اظهارات درحالی مطرح میشود که از دوسال به این سو حملاتی خونبار تروریستی که عمدتا به گروه تروریستی داعش نسبت داده میشود علیه باشندگان غرب کابل در اماکین مذهبی، تجمعات مردمی، مراکز فرهنگی و علمی و ورزشگاه ها افزایش یافته و تا کنون صدها قربانی گرفته است.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر