استقرار ۱۴۲ پایگاه بهزیستی برای جمع آوری فطریه و کفاره
مدیر بهزبستی شهرستان بیرجند از استقرار ۱۴۲ پایگاه بهزیستی برای جمع آوری فطریه و کفاره نیوزداد.