استقرار ۴۰ درصد از جمعیت شهری خوزستان در سکونتگاه‌های غیر رسمی
مدیرکل اداره راه و شهرسازی خوزستان از سکونت ۴۰ درصد از جمعیت شهری خوزستان در سکونتگاه‌های غیر رسمی نیوز داد.