اشرار و حامیان آنان منتظر پاسخ قاطع جمهوری اسلامی باشند
امام جمعه خوی گفت:اشرار و حامیان آنان منتظر پاسخ قاطع جمهوری اسلامی باشند.